GDPR

Information clauses

Klauzula informacyjna

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (od 25 maja 2018 r.) – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a lub b lub f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni usług Politechniki Poznańskiej w zakresie transferu technologii z nauki do gospodarki.
 4. Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu, bądź zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Politechniki Poznańskiej przygotowujący na Państwa prośbę ofertę lub umowę transferu technologii oraz pracownicy innych jednostek naukowych posiadający kompetencje znajdujące się w obszarze Państwa zainteresowań.
 6. Zgodnie z obowiązującym prawem, w celu przygotowania na Państwa prośbę oferty lub umowy, dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO), w tym Instytucjom Otoczenia Biznesu, a w szczególności innym Centrom Transferu Technologii.
 7. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu transferu technologii z nauki do gospodarki, w tym wysyłki informacji o ofercie Politechniki Poznańskiej oraz newslettera informacyjnego dot. oferty Politechniki Poznańskiej, a w szczególności promocji wydarzeń dot. wdrażania innowacji i komercjalizacji technologii.
 8. Dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub do czasu zakończenia współpracy z Państwem na podstawie obowiązującej nas umowy, o ile ich dłuższe przechowywanie i przetwarzanie nie jest wymagane przez przepisy prawa.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania procesu transferu technologii z nauki do gospodarki. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji tego procesu.
 12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
!